Publikácie – Links

AAA – Canto e fede: Il canto come strumento per promuovere l’ortodossia della fede / Vlastimil Dufka ; [rec. Cyril Vasiľ, Jozef Kyselica, Pavol Zvara, Massimo Marelli]. – 1 st. edition. – Santa María La Ribera, México : Buena Prensa, 2013. – 1 CD-ROM, 106 s. – ISBN 978-607-8293-09-4. 

  AAA –  Il Canto Sacro del XVII Secolo e il Cantus Catholici (1655) / Vlastimil Dufka ; [recensione scientifica: Cyril Vasiľ, Jozef Kyselica, Massimo Marelli]. – 1. vyd. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe Collegium Bobolanum, 2019. – 213 s., [10,70 AH]. – ISBN 978-83-952410-1-7.

  AAB – Biblia je významným nástrojom dialógu / Pavel Vilhan, Józef Kulisz, Vlastimil Dufka ; Editor Jozef Kyselica ; [recenzenti: Ladislav Csontos, Ján Ďurica]. – 1. vyd. – Trnava : Dobrá kniha, 2019. – 79 s. ; [4,15 AH]. – ISBN 978-80-8191-243-6. – Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/15913.pdf
Biblické a teologické východiská veľkonočných kantát J.S.Bach. In: Biblia je významným nástrojom dialógu / Pavel Vilhan, Józef Kulisz, Vlastimil Dufka ; Editor Jozef Kyselica ; Trnava : Dobrá kniha, 2019, s. 57-79.

  ADE – Evangelization as portrayed in the liturgical and cultural expression of Saints Cyril and Methodius. In: Studia Bobolanum. – ISSN 1642-5650. – Roč. 28, č. 4 (2017), s. 229-240. 

  ADF – Historicko-liturgické aspekty procesiových spevov Eucharistie. In: Teologický časopis. – ISSN 1336-3395. – Roč. 17, č. 1 (2019), s. 21-39.   

  ADF – Misia svätých Cyrila a Metoda a Rímska liturgia v slovanskom jazyku. In: Viera a život. – ISSN 1335-6771. – Roč. 29, č. 2 (2019), s. 3-12.

  ADF – Princípy liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu. In: Teologický časopis. – ISSN 1336-3395. – Roč. 19, č. 1 (2021), s. 31-43.

  ADF – Liturgia ticha. In: Viera a život. – ISSN 1335-6771. – Roč. 31, č. 3 (2021), s. 67-75.

  ADF – Historicko-liturgický pohľad na podávanie Eucharistie na ruku. In: Viera a život. – ISSN 1335-6771. – Roč. 31, č. 6 (2021), s. 39-48.

  ADM – Spoločnosť Ježišova a liturgia (The Society of Jesus and Liturgy) In: Studia theologica. – ISSN 1212-8570. – Roč. 23, č. 3 (2021), s. 81-102. WOS 

  ADM – Moravské pramene prvého slovenského katolíckeho kancionála Cantus Catholici (1655) a jeho spevy ordinária (The Moravian Sources of the First Slovak Catholic Hymnal Cantus Catholici (1655) and Its Chants of the Mass Ordinary) In: Studia theologica. – ISSN 1212-8570. – Vol. 19, no. 3 (2017), p. 133-146. WOS 

  ADN – Today’s influence of the apostle Paul on the education of children and young people an its contribution to dialogue / Vlastimil Dufka et al.
In: Acta Missiologica. – ISSN 1337-7515. – Vol. 13, no. 2 (2019), p. 158-171. WOS

  AEC – Gli inni di sant’Ambrogio. In: Ante faciem Domini. – Praha : Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově, 2014, s. 20-29. ISBN 978-80-88009-01-6.

  AEC – The entrance chant in the celebration of the eucharist and its function of building community. In: Artis Musicae Exempla Nova Ritus Christiani 1. – Katowice : Ksiegarnia św. Jacka, 2009, s. 9-18. ISBN 978-83-7030-705-9.

  AEC – Liturgia ako miesto stretnutia s Kristom : prítomnosť Krista v liturgii a teologické aspekty liturgického slávenia. In: Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku. – Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014, s. 39-56. ISBN 978-80-7195-817-8. – online, s. 39-56, [1,39 AH].. – Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/10926.pdf

  AED – Biblické východiská spevov z Taizé. In: Biblia a jej interdisciplinárne reflexie 3. – Trnava : Dobrá kniha, 2013, s. 7-37. ISBN 978-80-7141-832-0. – CD ROM.

  AED – Liturgické slávenie ako základné východisko pre chápanie rituálnej hudby. In: Rastislav Podpera (ed.), Hudba v súčasnej liturgii, Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006, s. 59-70. ISBN 80-89135-07-2.

  AFD – Cantus Catholici (1655) : liturgické a teologické aspekty. In: Cantus catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe. Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2002, s. 43-60. ISBN 80-967722-8-7.

  O2 – Spoločenstvo MAGIS – Sprevádzanie a formácia mladých ľudí. In: 100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1920 – 2022. Trnava : Dobrá kniha, 2022, s. 453-460. ISBN 978-80-8191-362-4.

  V3 – Liturgical music and its mission: Liturgical participation and music. In: Acta Missiologica. – ISSN 1337-7515 (print), ISSN 2453-7160 (On-line) – Vol. 16, no. 1 (2022), p. 185-193. WOS